نمونه غرفه اجرا شده با کف شیشه و نور

غرفه اجرا شده با کف شیشه و نور

سه ردیف نور
طرح و اجرا کامل غرفه از اسکیس