نمونه غرفه سازی با کفسازی شیشه و نور اسکیس

کفسازی شیشه و نور در حال اجرا

(رنگ سبز روشن، یک ردیف نور)