نمونه غرفه های انجام شده با کف شیشه و نور اسکیس

سن جشن مذهبی اجرا شده با کف شیشه و نور

یک ردیف نور
طرح و اجرا کامل سن از اسکیس