کفسازی شیشه و نور در حال اجرا اسکیس

کفسازی شیشه و نور در حال اجرا

(رنگ ترکیبی سفید و خاکستری، سه ردیف نور)