کفسازی شیشه و نور شرکت اسکیس

کفسازی شیشه و نور در حال اجرا

(رنگ سفید، یک ردیف نور)