نمونه کفسازی با شیشه و نور اسکیس

کفسازی شیشه و نور اجرا شده

(رنگ آبی، دو ردیف نور)