نمایشگاه بین المللی تاسیسات

گروه صنعتی اتحاد ( ۶۴ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی تاسیسات
سفارش دهنده: آقای مهندس لاله
حدود هزینه به روز ١۶ تا ١٨.۵ میلیون تومان