غرفه سازی گروه شرکتهای درنا توسط اسکیس

گروه شرکتهای درنا (١۶٨ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی دام و طیور
سفارش دهنده: جناب آقای شاهمرادی
حدود هزینه به روز ۴٠ تا ۴۶ میلیون تومان