نمونه سالن چند منظوره اجرا شده توسط اسکیس

نمونه سالن چند منظوره

مساحت ٢٠٠ متر مربع
فرودگاه بین المللی امام خمینی
نصب کامل در کمتر از ١٢ ساعت
مدت استقرار ١٠٠ روز