غرفه سازی کنگره طب فیزیکی و توانبخشی توسط اسکیس

کنگره طب فیزیکی و توانبخشی

زمان سفارش ١/١٢/٩۵
زمان تحویل ١٠/١٢/٩۵
شرکت پایا مهر تجهیز
مساحت ١٨ متر
سالن رازی
سفارش دهنده: آقای مهندس نبی زاده
حدود هزینه به روز ٨.۵ تا ١٠ میلیون تومان