غرفه سازی کنگره جراحی دهان فک و صورت

کنگره جراحی دهان فک و صورت

زمان سفارش ١۵/١١/٩۵
زمان تحویل ١٨/١١/٩۵
شرکت صبا تجارت
مساحت ۴۴ متر
سالن هتل المپیک
سفارش دهنده: آقای مهندس ناصری
حدود هزینه به روز ١۴ تا ١۶ میلیون تومان