غرفه کنگره جراحی دهان فک و صورت

کنگره جراحی دهان فک و صورت

زمان سفارش ١۵/١١/٩۵
زمان تحویل ١٨/١١/٩۵
شرکت کیمیا کشت اطبا
مساحت ۴٠ متر
سالن هتل المپیک
سفارش دهنده: آقای مهندس موسوی
حدود هزینه به روز ١۴ تا ١۶ میلیون تومان