غرفه کنگره جراحی دهان، فک

کنگره جراحی دهان، فک و صورت

زمان سفارش ٨/١١/٩۵
زمان تحویل ١٨/١١/٩۵
شرکت مهر طب آسیا
مساحت ١۶ متر
سالن هتل المپیک
سفارش دهنده: آقای مهندس ناصری
حدود هزینه به روز ١٠ تا ١١ میلیون تومان