کفسازی شیشه و نور 2

کفسازی شیشه و نور در حال اجرا

(رنگ قرمز، یک ردیف نور)