نمونه غرفه سازی نمایشگاهی با کفسازی شیشه اسکیس

کفسازی شیشه و نور اجرا شده

(رنگ قرمز، سه ردیف نور)