نمایشگاه اکسیدا

غرفه شرکت Megagen

متراژ ۴٨ متر
قیمت به روز ١٩ تا ٢١ میلیون تومان
نمایشگاه اکسیدا
سالن ٢٧