نمایشگاه صنعت ریلی

غرفه شرکت Alfa Union

متراژ ٣٠ متر
قیمت به روز ١٢ تا ١۴ میلیون تومان
نمایشگاه صنعت ریلی
سالن ١٠-١١