نمایشگاه ایران هلث

غرفه شرکت پارمدیک

متراژ ١۵۶ متر + ٣۶ متر وی آی پی
قیمت به روز ۵٧ تا ۶۵ میلیون تومان
نمایشگاه ایران هلث
سالن ۴٠