نمایشگاه ایران هلث

غرفه شرکت پارس مدال

متراژ ٧٠ متر
قیمت به روز ٢٠ تا ٢٣ میلیون تومان
نمایشگاه ایران هلث
سالن ۴٠