نمایشگاه ایران هلث

غرفه شرکت پاتکان

متراژ ٧٠ متر
قیمت به روز ٢١ تا ٢٣ میلیون تومان
نمایشگاه ایران هلث
سالن میلاد