نمایشگاه ایران هلث

غرفه شرکت ماهکس

متراژ ٣۶ متر
قیمت به روز ١٣ تا ١۵ میلیون تومان
نمایشگاه ایران هلث
سالن میلاد