نمایشگاه ایران هلث

غرفه شرکت کیمیا صنعت

متراژ ١۵ متر
قیمت به روز ۶ تا ٨ میلیون
نمایشگاه ایران هلث
سالن ۴۴