نمایشگاه اکسیدا

غرفه شرکت کوشا فن پارس

متراژ ١١۶ متر
قیمت به روز ٢٩ تا ٣٣ میلیون تومان
نمایشگاه اکسیدا
سالن ۵