portfolio109

غرفه شرکت فارماشیمی

متراژ ٣٠ متر
قیمت به روز ١٢ تا ١۵ میلیون تومان
نمایشگاه ایران فارما
مصلی تهران
طراح مهندس علیرضا معرفی