portfolio111

غرفه شرکت شفا دارو

متراژ ١٠٠ متر
قیمت به روز ۴۴ تا ۵۴ میلیون تومان
نمایشگاه ایران فارما
مصلی تهران