نمایشگاه صنعت ریلی

غرفه شرکت سینا ریل

متراژ ۵٠ متر
قیمت به روز ١٩ تا ٢١ میلیون تومان
نمایشگاه صنعت ریلی
سالن ١٠-١١