غرفه سازی شرکت سان سان شهد توسط اسکیس

غرفه شرکت سان سان شهد

متراژ ۵٢ متر
قیمت به روز ١۶ تا ١٨ میلیون تومان
نمایشگاه اگروفود
سالن ١۴-١۵