portfolio110

غرفه شرکت داروسازی دکتر عبیدی

متراژ ١۵۴ متر
قیمت به روز ۶٩ تا ٧٨ میلیون تومان
نمایشگاه ایران فارما
مصلی تهران
طراح مهندس مهیار مشایخی