نمایشگاه ایران هلث

غرفه شرکت تجهیزات بیمارستانی مدرن HE

قیمت به روز ١٨ تا ٢١ میلیون تومان
متراژ ٧٠ متر
نمایشگاه ایران هلث
سالن ۴١