کنگره داروسازان

غرفه شرکت اکسیر

متراژ ٩ متر
قیمت به روز ٩ تا ١٠ میلیون تومان
کنگره داروسازان
سالن رازی