طراحی و ساخت غرفه شرکت ماهکس

طراحی و ساخت غرفه شرکت ماهکس

مساحت ٢۴ متر مربع
نمایشگاه بورس، بانک و بیمه تهران
غرفه ساده با تاکید بر معرفی برند