غرفه سازی شرکت چای جهان توسط اسکیس

شرکت چای جهان (۶٠ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی اگروفود
سفارش دهنده: آقای آبرویی
حدود هزینه به روز ١٧ تا ٢٠ میلیون تومان