غرفه سازی شرکت پیشگامان توسط اسکیس

شرکت پیشگامان (٢١ متر مربع)

سالن همایشهای برج میلاد
سفارش دهنده: آقای مهندس اسعدی
حدود هزینه به روز ٨.۵ تا ١٠.۵ میلیون تومان