غرفه سازی شرکت پترو مهر توسط اسکیس

شرکت پترو مهر ( ٢۴ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی
سفارش دهنده: خانم ادبی
حدود هزینه به روز ١٢ تا ١۴ میلیون تومان