غرفه سازی شرکت پایا مهر توسط اسکیس

شرکت پایا مهر (٢۴متر)

نمایشگاه تجهیزات پزشکی (دی ٩۵)
سالن هتل المپیک تهران
سفارش دهنده: آقای نبی زاده
ناظر: آقای محمد موحدی