غرفه نمایشگاهی شرکت پایا مهر تجهیز

شرکت پایا مهر تجهیز (٢۴ متر مربع)

سالن هتل المپیک
سفارش دهنده: آقای مهندس نبی زاده
حدود هزینه به روز ٩.۵ تا ١٠ میلیون تومان