هتل المپیک

شرکت پایا مهر تجهیز (٢۴ متر مربع)

هتل المپیک
سفارش دهنده: آقای مهندس نبی زاده
حدود هزینه به روز ٩ تا ١٠ میلیون تومان