غرفه نمایشگاهی شرکت پاریز توسط اسکیس

شرکت پاریز (١٨ متر مربع)

سالن رازی
سفارش دهنده: آقای دکتر نظامی
حدود هزینه به روز ٨.۵ تا ١٠ میلیون تومان