غرفه سازی شرکت پارمیس توسط اسکیس

شرکت پارمیس (١٠٠ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی دام و طیور
سفارش دهنده: خانم مهندس علیپور
حدود هزینه به روز ٢٧ تا ٣١ میلیون تومان