غرفه سازی شرکت پارا سامانه پارس توسط اسکیس

شرکت پارا سامانه پارس (۵٠ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های نوین صنعت ساختمان
سفارش دهنده: آقای مهندس امامی
حدود هزینه به روز ٨ تا ٩ میلیون تومان