غرفه سازی شرکت یزد پولیکا توسط اسکیس

شرکت یزد پولیکا(٧٨+١۵ متر)

نمایشگاه آبیاری و کشاورزی
(پایان ساخت دو روز قبل از افتتاح)
سالن ٣٨ بی، نمایشگاه بین المللی تهران
سفارش دهنده: آقای دکتر محمودی
ناظر: سلطانزاده