غرفه نمایشگاهی شرکت واران پرتو توسط اسکیس

شرکت واران پرتو (١٢ متر مربع)

سالن هتل المپیک
سفارش دهنده: آقای مهندس کاشانی
حدود هزینه به روز ٧.۵ تا ٨.۵ میلیون تومان