شرکت مدرن HE

شرکت مدرن HE ( ۵۶ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات بیمارستانی
سفارش دهنده: جناب آقای تیموری
حدود هزینه به روز ١۴ تا ١۶ میلیون تومان