شرکت ماکیان دام پارس

شرکت ماکیان دام پارس ( ۴۵ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران
سفارش دهنده: آقای مهندس سلیم زاده
حدود هزینه به روز ۵.۵ تا ۶ میلیون تومان