غرفه شرکت کروما

شرکت کروما (٩ متر مربع)

سالن همایش های رازی
سفارش دهنده: آقای مهندس میر احمدی
حدود هزینه به روز ٧ تا ٨.۵ میلیون تومان