غرفه سازی شرکت کامکس توسط اسکیس

شرکت کامکس (۶٠ متر مربع)

نمایشگاه ایپاس
سفارش دهنده: آقای مهندس درودیان
حدود هزینه به روز ٢٠ تا ٢٢ میلیون تومان