غرفه سازی شرکت کارابینش توسط اسکیس

شرکت کارابینش(٣۶متر)

نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی (دی ٩۵)
سالن ۴١ بی، غرفه ١٢١ نمایشگاه بین المللی تهران
سفارش دهنده: آقای کاتوزیان
ناظر: محمد موحدی