غرفه سازی شرکت فنون آزمایشگاهی اسکیس

شرکت فنون آزمایشگاهی (٢٨ متر مربع)

سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران
سفارش دهنده: آقای مهندس مهدی زاده
حدود هزینه به روز ١٠.۵ تا ١٢میلیون تومان