غرفه سازی شرکت علم فارمد گستر شرکت اسکیس

شرکت علم فارمد گستر (٢۴ متر مربع)

سالن رازی
سفارش دهنده: خانم مهندس امیری
حدود هزینه به روز ٨.۵ تا ١٠.۵ میلیون تومان