غرفه سازی شرکت سیبون توسط اسکیس

شرکت سیبون ( ٨٠ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی اگروفود
سفارش دهنده: آقای آبرویی
حدود هزینه به روز ٢١ تا ٢۴ میلیون تومان